Kurs rozpoczyna się 23 listopada i trwa do 18 grudnia 2020 roku.

 Uczestnicy poznają najważniejsze przepisy prawa oświatowego.

 Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie dwóch ćwiczeń  utrwalających  nabytą wiedzę.

 Program kursu:

  • Ustawy: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, o systemie oświaty.
  • Przegląd wybranych rozporządzeń; w sprawie podstawy programowej, oceniania, prowadzenia dokumentacji, pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innych